Ταυτότητα περιοδικού

Το “HEALJournal”, το πρώτο ηλεκτρονικό περιοδικό Ανοικτής Πρόσβασης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), είναι απότοκο συλλογικής προσπάθειας επιστημονικού δυναμικού προερχόμενου -κυρίως αλλά όχι μόνο- από τις Βιβλιοθήκες-μέλη του ΣΕΑΒ. Η συχνότητα έκδοσης του περιοδικού είναι εξαμηνιαία [δύο (2) τεύχη ανά έτος κυκλοφορίας].

Θεματικές Περιοχές

Επιστήμες Πληροφόρησης (Βιβλιοθηκονομία και Αρχειονομία), Κοινωνικές Επιστήμες (Μουσειολογία), Πληροφορική / Επιστήμη Υπολογιστών (π.χ. Πληροφοριακά Συστήματα, Τεχνολογία Πληροφορίας κ.ά.), Ανθρωπιστικές Επιστήμες (π.χ. διεπιστημονικά θεματικά πεδία, όπως Βιβλιοθήκες και Εκπαίδευση Ενηλίκων, Βιβλιοθήκες και Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση κ.ά.).

Περιεχόμενο αρθρογραφίας

Άρθρα (πρωτότυπες-ερευνητικές εργασίες, άρθρα ενημερωτικά, γενικού ενδιαφέροντος, Σύνταξης, μετά από πρόσκληση της Συντακτικής και Επιστημονικής Επιτροπής, ειδικού αφιερώματος), σύντομες αναφορές-ανασκοπήσεις επιστημονικών εξελίξεων και καινοτομιών (π.χ. καλές πρακτικές), μελέτες περίπτωσης, επιστολές προς τη Σύνταξη, ανακοινώσεις για επίκαιρα ζητήματα του πεδίου των Βιβλιοθηκών και της Πληροφόρησης, βιβλιοκρισίες (και κριτικές προϊόντων Πληροφορικής), οδηγοί διά βίου μάθησης, εργασίες τελειοφοίτων κ.ά. Πριν τη δημοσίευση, το περιεχόμενο υποβάλλεται σε ομότιμη κρίση/αξιολόγηση (peer-review) και επιμέλεια (γλωσσική και γραφιστική).

Στόχοι

  • Ενημέρωση της βιβλιοθηκονομικής κοινότητας, με τη δημοσιοποίηση ερευνών στα γνωστικά της πεδία, και ενίσχυση της προσβασιμότητάς της σε θέματα συναφή με την εφαρμογή, διάδοση και ανάδειξη επιστημονικών και τεχνολογικών εφαρμογών που προάγουν το έργο και τη λειτουργία των ελληνικών Βιβλιοθηκών.
  • Ενθάρρυνση συνεργατικών πρωτοβουλιών και δημιουργία ανθρωποδικτύου από Επιστήμονες της Πληροφόρησης, της Πληροφορικής, και άλλων, για τη διερεύνηση και ανάδειξη ζητημάτων που άπτονται του επιστημονικού ενδιαφέροντός τους, στο πλαίσιο τη διεπιστημονικότητας του πεδίου της Πληροφόρησης (π.χ. Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Ανοικτά Δεδομένα στην έρευνα, Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι, προγράμματα Πληροφοριακής Παιδείας, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών / ΤΠΕ, θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Αρχειακές Συλλογές κ.ά.). - 
  • Δημιουργία και προώθηση/καλλιέργεια κουλτούρας Ανοικτής Πρόσβασης στο σύνολο της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας.

Τόμ. 2, Αρ. 2 (2016)


Σελίδα εξωφύλλου