Οριζόντια Δράση Ιδρυματικών Αποθετηρίων ΣΕΑΒ

Angelos Anagnostopoulos, Nikos Mitrou

Περίληψη


«Την πενταετία 2011-2015, στο πλαίσιo της Οριζόντιας Πράξης «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕΑΒ», υλοποιήθηκε η Δράση Ιδρυματικών Αποθετηρίων του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, που περιλάμβανε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση υπηρεσίας υποστήριξης, διασύνδεσης, διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης των Ιδρυματικών Αποθετηρίων της χώρας, γνωστής και ως HEAL-DSPACE. Η εν λόγω Δράση υλοποιήθηκε από την κεντρική ομάδα του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και αποσκοπούσε στην προαγωγή του ρόλου των Ιδρυματικών Αποθετηρίων (συγκέντρωση, διαχείριση, αποθήκευση και διατήρηση της επιστημονικής παραγωγής των ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων). Απόρροια της Δράσης ήταν τα εξής: α. ένα συγκεκριμένο σχήμα μεταδεδόμενων (HEAL-Meta) προς υιοθέτηση από το σύνολο των ελληνικών ακαδημαϊκών αποθετηρίων, με στόχο την επίτευξη συντακτικής και σημασιολογικής διαλειτουργικότητας και αποτελεσματικότερης αναζήτησης μέσω της πύλης ελληνικών ακαδημαϊκών αποθετηρίων, β. η διαμόρφωση σχεδίου ροής εργασίας (work-flow) για κατάθεση τεκμηρίων (διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και πτυχιακές εργασίες, τεχνικές αναφορές και ερευνητικές δημοσιεύσεις) σε Ιδρυματικά Αποθετήρια, γ. η εγκατάσταση πλατφόρμας λογισμικού Ιδρυματικών Αποθετηρίων και η λειτουργία εικονικών servers (HEAL Dspace), δ. η λειτουργία υπηρεσία υποστήριξης για τεχνικά και νομικά θέματα δημιουργίας/κατάθεσης τεκμηρίων, ε. η λειτουργία πύλης πρόσβασης και προηγμένης (θεματικής και σημασιολογικής) αναζήτησης στα Ιδρυματικά Αποθετήρια των μελών του Συνδέσμου, στ. η λειτουργία υπηρεσίας πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων.

Λέξεις κλειδιά


Ιδρυματικά Αποθετήρια (ΙΑ), HEAL-Meta, HEAL Dspace, υπηρεσία υποστήριξης για τεχνικά και νομικά θέματα, υπηρεσία πιστοποίησης ΙΑ, υπηρεσία μετα-αναζήτησης

Πλήρες Κείμενο:

PDF EPUB

Αναφορές


Dublin Core Collections Application Profile (2007). Ανακτήθηκε 5 Φεβρουαρίου, 2016, από http://dublincore.org/groups/collections/collection-application-profile/

Georgiou, P. & Papadatou, F. (2010). Scholarly Publishing & Open Access in Greece: 2009 Report, v.2. Ανακτήθηκε 5 Φεβρουαρίου, 2016, από http://www.heal-link.gr/SELL/OA_reports/Greece2009.pdf

healMeta. Ανακτήθηκε 5 Φεβρουαρίου, 2016, από http://orpheus.cn.ntua.gr/schemas/heal/heal_v1.3.8.xsd

Heery, R., Duke, M., Day, M., Lyon, E., Hursthouse, M. B., Frey, J. G., Coles, S. J., Gutteridge, C. & Carr, L. A. (2004). Integrating research data into the publication workflow: the eBank UK experience. In: PV-2004: Ensuring the Long-Term Preservation and Adding Value to the Scientific and Technical Data, 2004-10-05-2004-10-07, Frascati. Ανακτήθηκε 24 Φεβρουαρίου, 2016, από http://opus.bath.ac.uk/23454/1/PV2004-heery.pdf

Ιδρυματικό Αποθετήριο, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ανακτήθηκε 5 Φεβρουαρίου, 2016, από http://dspace.lib.ntua.gr

Mulder, R. (2010). Large scale metadata harvesting over low bandwidth connections. TR CS10-05-00, Dept. of Computer Science, Univ. of Cape Town. Ανακτήθηκε 5 Φεβρουαρίου, 2016, από http://pubs.cs.uct.ac.za/archive/00000602/02/large_scale_metadata_harvesting.pdf

OAI for Beginners – the Open Archives Forum online tutorial. Ανακτήθηκε 5 Φεβρουαρίου, 2016, από http://www.oaforum.org/tutorial

van Berchum, M. & Rodrigues, E. (2010). OpenAIRE Guidelines 1.1: Guidelines for content providers of the OpenAIRE information space. Ανακτήθηκε 5 Φεβρουαρίου, 2016, από http://www.openaire.eu/component/attachments/download/79
##submission.copyrightStatement##