Θεματική περιοχή και Περιεχόμενο

Το “HEALJournal”, το πρώτο ηλεκτρονικό περιοδικό Ανοικτής Πρόσβασης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), είναι απότοκο συλλογικής προσπάθειας επιστημονικού δυναμικού προερχόμενου -κυρίως αλλά όχι μόνο- από τις Βιβλιοθήκες-μέλη του ΣΕΑΒ. Η συχνότητα έκδοσης του περιοδικού είναι εξαμηνιαία [δύο (2) τεύχη ανά έτος κυκλοφορίας].

Το περιοδικό δημοσιεύει άρθρα με περιεχόμενο πρωτότυπο-ερευνητικό, αφενός, και αναφοράς-ανασκόπησης σημαντικών εξελίξεων και καινοτομιών, αφετέρου, στις παρακάτω ευρείες Θεματικές Περιοχές:

Επιστήμες Πληροφόρησης (Βιβλιοθηκονομία και Αρχειονομία), Κοινωνικές Επιστήμες (Μουσειολογία), Πληροφορική / Επιστήμη Υπολογιστών (π.χ. Πληροφοριακά Συστήματα, Τεχνολογία Πληροφορίας κ.ά.), Ανθρωπιστικές Επιστήμες (π.χ. διεπιστημονικά θεματικά πεδία, όπως Βιβλιοθήκες και Εκπαίδευση Ενηλίκων, Βιβλιοθήκες και Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση κ.ά.).

Ειδικότερα, η θεματολογία του εστιάζει στην παραγωγή, ανακάλυψη, αρχειοθέτηση, αποθήκευση, αναπαράσταση, ανάκτηση, παρουσίαση, επεξεργασία, διάθεση, χρήση και αξιολόγηση των πληροφοριών, καθώς και των εργαλείων και τεχνικών που σχετίζονται με τις διαδικασίες αυτές. Έτσι, μεταξύ άλλων, επιζητούνται άρθρα που αφορούν τις ακόλουθες κύριες θεματικές κατηγορίες της ταξινομίας JITA (Classification System of Library and Information Science):

1. Θεωρητικές και γενικές πτυχές των Βιβλιοθηκών και της πληροφόρησης

2. Χρήση της πληροφορίας και κοινωνιολογία της πληροφόρησης

3. Χρήστες, γραμματισμός, ανάγνωση, εκπαίδευση

4. Οι Βιβλιοθήκες ως φυσικές συλλογές

5. Εκδοτική και νομικά ζητήματα

6. Διαχείριση (υπηρεσιών, λειτουργιών και τεχνικών πληροφόρησης σε Οργανισμούς Διαχείρισης Πληροφοριών) 

7. Πληροφορική, Επικοινωνίες, Λογισμικό, Υλικό (στη διάθεση της Επιστήμης της Πληροφόρησης) 

8. Πηγές και κανάλια μετάδοσης πληροφόρησης

9. Τεχνικές υπηρεσίες σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία και Μουσεία

10. Ειδικά θέματα (ζητήματα στέγασης, επαγγελματικά κ.λπ.)

 

Πολιτικές ενότητας

Μήνυμα Σύνταξης

Μη επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Μη επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Ενημερωτικά Άρθρα

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Μη επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Επιστολές προς τη Σύνταξη

Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν άρθρα περιορισμένης έκτασης, μεταξύ 500-1000 λέξεων, που αφορούν σε κρίσεις προς ήδη δημοσιευμένα άρθρα. Ως εκ τούτου, η συντακτική ομάδα φροντίζει να δημοσιεύονται και οι αντίστοιχες απαντήσεις των συγγραφέων.

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Μη επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Κύρια άρθρα

  • Ερευνητικές εργασίες: Θα πρέπει να έχουν έκταση έως 4000 λέξεις
  • Ανασκοπήσεις: Θα πρέπει να έχουν έκταση μέχρι 4000 λέξεις
  • Άρθρα μετά από πρόσκληση (της Επιστημονικής Επιτροπής)
  • Σύντομες αναφορές: Οι βραχείες δημοσιεύσεις πρέπει να έχουν έκταση κειμένου έως 2000 λέξεις.
  • Γενικού ενδιαφέροντος άρθρα
  • Άρθρα Σύνταξης

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Βιβλιοκρισίες (και κριτικές προϊόντων πληροφορικής)

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Μη επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Ανακοινώσεις και επίκαιρα θέματα

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Μη επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Διά βίου μάθηση [π.χ. εκπαιδευτικά εγχειρίδια (tutorials), οδηγοί]

εκπαιδευτικά εγχειρίδια (tutorials), οδηγοί

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Μη επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Ειδικές ενότητες για εργασίες τελειοφοίτων φοιτητών

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Άρθρα Ειδικού Αφιερώματος

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Μη επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Ειδικά Άρθρα

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Μη επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση
 

Διαδικασία ομότιμης αξιολόγησης

Το περιοδικό εφαρμόζει σύστημα αξιολόγησης με δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητους αξιολογητές για κάθε υποβολή. Οι αξιολογητές είναι επιστήμονες σε συναφή επιστημονικά αντικείμενα, κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου. Ούτε οι αξιολογητές γνωρίζουν την ταυτότητα των συγγραφέων ούτε οι συγγραφείς των αξιολογητών (double blind review). Στην ενότητα online Υποβολές “Αρχική Σελίδα -> Σχετικά με το περιοδικό -> Υποβολές -> online Υποβολές” θα εντοπίσετε τις κατάλληλες οδηγίες για την αφαίρεση όλων των πληροφοριών που ενδέχεται να αποκαλύπτουν στην ταυτότητα των συγγραφέων.

Η Συντακτική Επιτροπή, προτού προχωρήσει στην ανάθεση άρθρου σε αξιολογητή, οφείλει να ελέγξει το υποβαλλόμενο υλικό και να το τροποποιήσει, εφόσον κριθεί απαραίτητο, για τη διασφάλιση της εγκυρότητας της διαδικασίας. Το χρονικό περιθώριο αξιολόγησης δεν ξεπερνά τον ένα (1) μήνα, ενώ, απαρέγκλιτα, υποβάλλεται προς τη Συντακτική Επιτροπή ολοκληρωμένη αναφορά αξιολόγησης, η οποία, εκτός των άλλων, περιλαμβάνει υποχρεωτικά και σχόλια προς τους συγγραφείς. Την τελική απόφαση για την έκδοση ενός άρθρου παίρνει η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού. Σε περίπτωση διχογνωμίας ανάμεσα στους αξιολογητές και τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής, η απόφαση λαμβάνεται από την Ολομέλεια της Επιστημονικής Επιτροπής (είτε κατόπιν απευθείας αξιολόγησης του άρθρου από το πλέον κατάλληλο μέλος της είτε κατόπιν ανάθεσης σε τρίτο αξιολογητή).

 

Συχνότητα δημοσίευσης

Η συχνότητα έκδοσης του περιοδικού είναι εξαμηνιαία [δύο (2) τεύχη ανά έτος] και ορίζεται σε Άνοιξη, Φθινόπωρο. Κάθε τεύχος περιέχει έξι (6) έως δέκα (10) κύρια άρθρα.

Σε ειδικές περιπτώσεις, η Επιστημονική Επιτροπή του περιοδικού δύναται να αναθέσει σε «εξωτερικούς» διακεκριμένους επιστήμονες τη δημιουργία τευχών, πέραν της κανονικής ροής έκδοσης, με ειδική θεματολογία βάσει των κανόνων υποβολής και αξιολόγησης (προδιαγράφονται στην πολιτική του περιοδικού).

 

Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης

Το HealJournal παρέχει άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του, υποστηρίζοντας την αρχή της υποστήριξης της παγκόσμιας ανταλλαγής γνώσεων.

Έτσι, καθίστανται ελεύθερα στο κοινό τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.

 

Αρχειοθέτηση

Το συγκεκριμένο περιοδικό χρησιμοποιεί το σύστημα LOCKSS για τη δημιουργία διανεμόμενου συστήματος αρχειοθέτησης μεταξύ των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν και για να τους δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μόνιμα αρχεία του περιοδικού με στόχο τη συντήρηση και την αποκατάσταση. Περισσότερα...