Οι Φωτογραφίες ως προστατευόμενα έργα του πνεύματος

Katerina Vratti

Περίληψη


Στο παρόν άρθρο, παρατίθεται πληροφοριακό υλικό για τις φωτογραφίες ως έργα του πνεύματος, τα δικαιώματα των
δημιουργών τους και τις υποχρεώσεις των χρηστών τους. Ειδικότερα, εκθέτονται οδηγίες και καλές πρακτικές αναφορικά με τη χρήση των φωτογραφιών, που αποτελούν έργα προστατευόμενα από την πνευματική ιδιοκτησία, τα δικαιώματα των δημιουργών των φωτογραφιών και των εικονιζόμενων προσώπων, τις φωτογραφίες αρχαιολογικού περιεχομένου, τους περιορισμούς των πνευματικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την «εύλογη χρήση», το εφαρμοστέο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και τις κυρώσεις που επιβάλλονται όταν η πνευματική ιδιοκτησία προσβάλλεται. Το
ως άνω υλικό προορίζεται για χρηστική αξιοποίηση, παραδείγματος χάρη από συγγραφείς/δημιουργούς ακαδημαϊκών ηλεκτρονικών συγγραμμάτων ανοικτής πρόσβασης, αλλά και από κάθε άλλον ενδιαφερόμενο να χρησιμοποιήσει φωτογραφίες τρίτων δημιουργών στο έργο του.


Λέξεις κλειδιά


φωτογραφίες, πνευματική ιδιοκτησία, δικαιώματα, περιορισμοί

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Γεωργιάδης, Απ. (2012). Γενικές αρχές αστικού δικαίου. 4η έκδ. Αθήνα: Π. Ν. Σάκκουλας.

Καλλινίκου, Δ. (2008). Πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα. 3η έκδ. Αθήνα: Εκδόσεις Π. Ν. Σάκκουλας.

Καλλινίκου, Δ. (2011). Πνευματική ιδιοκτησία και προσωπικά δεδομένα. Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, σσ. 641 – 649.

Καράκωστας, Γ. (2000). Προσωπικότητα και Τύπος. Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα.

Κοτσίρης, Λ. (2005). Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα.

Κουμάντος, Α. (2002). Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα.

Κωνσταντίνου, Π. (2007). Προστασία των φωτογραφιών κατά το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας. ΕπισκΕΔ.

Μαρίνος Θ.Μ. (1994). Η προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων. ΕλλΔνη, 35.

Σκούρτης, Δ. (1996). Η προστασία των φωτογραφιών κατά το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας. ΕλλΔνη, 37.

Σταματούδη, Ε. (2005). Σημείωση υπό την ΠΠρΑθ 1493/2005. ΔiΜΕΕ, 8.

Συνοδινού, Τ.Ε. (2001). Το κριτήριο της πρωτοτυπίας στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ευρώπη. Αρμενόπουλος, Ιούνιος 2001.

Synodinou, T. (2012). The foundations of the concept of work in European copyright law. In T. E. Synodinou (Eds.), Codification of European copyright law. Challenges and perspectives (pp. 93-113). The Hague: Kluwer Law International.




##submission.copyrightStatement##