Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς το αναγνωστικό κοινό της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Anthi Katsirikou, Aggeliki Oikonomou, Alexandra Trianti

Περίληψη


Κύριος στόχος του άρθρου είναι η παρουσίαση των δράσεων που κατατέθηκαν, εγκρίθηκαν και αναπτύχθηκαν από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο πλαίσιο της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς» του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» - ΕΣΠΑ (2007-2013). Η Βιβλιοθήκη, παρέχοντας ήδη ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών πληροφόρησης, όπως όλες οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, επιδίωξε μέσω της παραπάνω πράξης να αντιμετωπίσει τις όποιες αδυναμίες και ελλείψεις προέκυψαν από τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες, με στόχο τη μέγιστη αξιοποίηση των εξειδικευμένων της πηγών πληροφόρησης και την αναβάθμιση του τρόπου πρόσβασης σ’ αυτές. Η έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη υπηρεσιών, όπως Υπηρεσία ενοποιημένης πρόσβασης και διευρυμένης αναζήτησης, Υπηρεσία
ηλεκτρονικών εκδόσεων, Υπηρεσία ερευνητικού αποθετηρίου, Υπηρεσία εξειδικευμένης πληροφόρησης αλλά και στην αναβάθμιση των Ιδρυματικού Αποθετηρίου της, του ηλεκτρονικού περιοδικού ΣΠΟΥΔΑΙ και της Βάσης Δεδομένων των Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης. Η νέα Πύλη Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης που δημιουργήθηκε συγκεντρώνει όλες αυτές τις υπηρεσίες και έχει σχεδιαστεί με βασικά κριτήρια τη λειτουργικότητα, τη σαφή πληροφόρηση και την προβολή των νέων υπηρεσιών της και στοχεύει στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση, αναζήτηση και ανάκτηση πληροφορίας των χρηστών της και των εν δυνάμει χρηστών της Βιβλιοθήκης είτε αυτοί βρίσκονται στον φυσικό της χώρο ή όχι. Το περιεχόμενο της Πύλης προσφέρει πληθώρα πληροφοριακών πόρων για την ευρύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας, πολλές από τις οποίες βασίζονται σε πηγές ανοικτής πρόσβασης, και, παράλληλα, είναι δημιουργημένο σε πλατφόρμες ανοικτού κώδικα.


Λέξεις κλειδιά


ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, ενοποιημένη πρόσβαση, ιδρυματικά αποθετήρια, πύλες πληροφόρησης, ανοικτή πρόσβαση.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Κατσιρίκου, Α., Οικονόμου, Α., Τριάντη, Α. (2016). Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας ανοικτής πρόσβασης προς τους χρήστες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 9ο Συνέδριο Fosscomm, 16-17 Απριλίου 2016. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς. Ανακτήθηκε 30 Νοεμβρίου, 2016, από http://fosscomm.cs.unipi.gr/wp-content/uploads/2016/02/Oikonomou_Trianti.pdf

Katsirikou, A., Meletiou, A. (2012). Putting the needs of learners first in Information Literacy. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference (QQML 2012), 22-25 May 2012. Limerick, Ireland. Ανακτήθηκε 30 Νοεμβρίου, 2016, από http://www.isast.org/images/BOOK_OF_ABSTRACTS_2012.pdf

Katsirikou, A., Oikonomou, A., Kyprianos, K. & Trianti, A. (2013). Information Literacy into the Disciplines: The Case of the University of Piraeus Library’s Experience. Στο Kurbanoğlu et al. (eds), European Conference on Information Literacy (ECIL): Abstracts, 22-25 October 2013. Istanbul, Turkey, Ankara: Hacettepe University, Department of Information Management. Ανακτήθηκε 30 Νοεμβρίου, 2016, από http://ecil2013.ilconf.org/wp-content/uploads/2013/11/Trianti_InformationLiretacyintoTheDisciplines.pdf

Oikonomou, A., Trianti, A., Katsirikou, A. (2016). Open Access Content as a Value-added Service to Academic Library Users. 8th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, 24-27 May 2016. London, UK. Ανακτήθηκε 30 Νοεμβρίου, 2016, από http://www.isast.org/images/e-_Book_of_Abstracts_final_2016_v9.pdf
##submission.copyrightStatement##