Οι «ουτοπικοί» πολιτισμοί όπως περιγράφονται στα λογοτεχνικά έργα του 19ου αιώνα: η χρήση της επιστήμης και της τεχνολογίας ως μέσων για την κατάκτηση της ανθρώπινης ευημερίας

Vassiliki Kokkori

Περίληψη


Περίληψη

Η παρούσα εργασία ερευνά τη σχέση επιστήμης/τεχνολογίας με τον ανθρωπισμό. Για αιώνες η σχέση αυτή υπήρξε το αντικείμενο αντιφατικών συζητήσεων οι οποίες διεξήχθησαν μεταξύ επιστημόνων, φιλοσόφων και λογίων. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, μια κοινωνία βελτιώνεται μέσα από την κατανόηση της επιστήμης. Αντίθετα, οι υπέρμαχοι του ανθρωπισμού υποστηρίζουν ότι η άκριτη εξύμνηση της τεχνολογίας είναι καταστροφική για την ανθρώπινη ύπαρξη. Στα πλαίσια του διαλόγου επιστήμης και ανθρωπισμού εντάσσονται και τα λογοτεχνικά κείμενα ως φορείς φιλοσοφικών ιδεών, ιστορικών και πολιτισμικών συνθηκών. Κείμενα της παγκόσμιας αλλά και της εγχώριας λογοτεχνίας περιγράφουν «ουτοπικές» κοινωνίες οι
οποίες διακατέχονται από οπτιμισμό και υλιστικό ευδαιμονισμό μέσω των επιστημονικών εφαρμογών. Ωστόσο, διαφοροποίηση εμφανίζεται σε λογοτεχνικά κείμενα και άλλες μορφές τέχνης ήδη από τον 19ο αιώνα: δυστοπία και πεσιμισμός. Η επίτευξη της ανθρώπινης ευημερίας θα επιτευχθεί μόνο εάν υπάρξει ισορροπία μεταξύ των επιστημών και των ανθρωπιστικών αξιών.


Λέξεις κλειδιά


επιστήμη, τεχνολογία, επιστήμες και ανθρωπισμός, επιστήμες και λογοτεχνία, ουτοπικές κοινωνίες

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Βλαχάκης, Γ. (2000). Science and Society in 19th century Greece: The journals. In Eft. Nicolaidis & Konst.

Chatzis (Eds.), The Science, Technology and the 19th century State, (pp. 117-124). Athens: Institute for Neohellenic Research.

Βλαχάκης, Γ. (2007). Η επικαιρότητα του παρελθόντος. Έμμετρες εικόνες της επιστήμης στο μεταίχμιο δυο αιώνων (19ος -20ός αι.). Κριτική / Επιστήμη & Εκπαίδευση, 6, 71-84.

Κιτρομηλίδης, Π. (2009). Η έρευνα στις επιστήμες του ανθρώπου και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδος. Εισήγηση στην Ημερίδα της ΓΓΕΤ: Η συμβολή των Ερευνητικών Κέντρων στην Έρευνα, την

Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία, Αθήνα, 1 Απριλίου 2009. Ανακτήθηκε 30 Νοεμβρίου, 2016, από www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/news/omilia-kitromilides04-09.pdf

Μπαμπινιώτης, Γ. (1998). Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας.

Στέση, Αθ. (1995). Στ. Δημητριάδης και L.-S. Mercier. Ουτοπικά όνειρα του 18ου αιώνα. Σύγκριση 6, σ. 25-40.

Brown, D. B. (2005). The Pedagogical City of Louis-Sébastien Mercier's "L'An 2440". The French Review, 470-480.

Bruce Bethke, Writer (n.d.). The etymology of “cyberpunk”. Ανακτήθηκε 30 Νοεμβρίου, 2016, από http://www.brucebethke.com/articles/re_cp.html

Burroughs, J. (1914). Science and literature. The North American Review, 199(700), 415-424. Ανακτήθηκε 30 Νοεμβρίου, 2016, από http://www.jstor.org/stable/25120205

Butcher, W. (2006). Jules Verne: the definitive biography. N. York: Thunder' s Mouth Press.

Cartwright, J. (2007). Science and literature: towards a conceptual framework. Science & education, 16(2), 115-139. doi:10.1007/s11191-005-4702-9

Gossin, P. (1999). Literature and the modern physical sciences. In M. Nye (Ed.), The Cambridge History of Science (pp. 91-109). Cambridge: Cambridge University Press.

Gunn, S. (1911). Science and Literature. Science, 34(878), 550-556. Ανακτήθηκε 30 Νοεμβρίου, 2016, από http://www.jstor.org/stable/1638007

Kimball, R. (1994). “The Two Cultures” today. The New Criterion, 12(6), p.10. Ανακτήθηκε 30 Νοεμβρίου, 2016, από http://heavysideindustries.com/wp-content/uploads/2011/02/The-Two-Cultures-today-Roger-Kimball.pdf

Murin, G. (n.d.). Comments to Writing. Ανακτήθηκε 30 Νοεμβρίου, 2016, από http://gustavmurin.webgarden.cz/rubriky/biography/comments-to-writing

Putnam, H. (1976). Literature, Science, and Reflection. New Literary History, 7(3), 483-491.

Sherrard, P. (1995). Ο βιασμός του ανθρώπου και της φύσης: διερεύνηση των αρχών και των συνεπειών της σύγχρονης επιστήμης. Αθήνα: Δόμος.

Sinsheimer, R. L. (1977). Humanism and Science. Leonardo, 10(1), 59-62. Ανακτήθηκε 30 Νοεμβρίου, 2016, από http://authors.library.caltech.edu/59043/1/1573635.pdf

Snow, C.P. (1961). The Two Cultures and the Scientific Revolution: The Rede Lecture, 1959. N. York: Cambridge University Press.

The British Society for Literature and Science (n.d.). Ανακτήθηκε 30 Νοεμβρίου, 2016, από http://www.bsls.ac.uk/conference/

Wikipedia Simon Lake (n.d.). Ανακτήθηκε 30 Νοεμβρίου, 2016, από https://en.wikipedia.org/wiki/Simon_Lake
##submission.copyrightStatement##