Παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας – (ILSaS - Integrated Library System as Service): Από την ιδέα στην πράξη

Petros Sampatakos, Apostolis Palaios, Eleni Papadatou, Nikos Mitrou

Περίληψη


Η ενοποίηση κάθετων πληροφοριακών συστημάτων και η μετάβαση από ένα κάθετο σχήμα σε μια οριζόντια δομή αποτελεί πάντα ένα δύσκολο και κοπιώδες εγχείρημα. Ένα τέτοιο έργο είναι η δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του υπο-έργου 1 (Νο 35/2011) του ΣΕΑΒ. Το έργο περιλάμβανε 6 διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα κατανεμημένα σε όλη την επικράτεια και 26 διαφορετικούς οργανισμούς με διαφορετικές πολιτικές και διαδικασίες. Ο βασικός στόχος ήταν η οικονομία κλίμακας τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και η ενοποίηση των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών σε ένα συνεργατικό μοντέλο με πολλαπλά οφέλη για όλους. Αρχικά παρουσιάζεται η ιδέα όπως ξεκίνησε και στοχοθετήθηκε. Αφού δοθούν τα βασικότερα στοιχεία του έργου, αναλύονται οι ιδιαιτερότητες της υλοποίησης και οι κυριότερες φάσεις της διαδικασίας υλοποίησης. Τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του έργου και τα ενδεχόμενα επόμενα βήματα.

Λέξεις κλειδιά


ολοκληρωμένο περιβάλλον βιβλιοθήκης, συνεργατικό μοντέλο, ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, sierra

Πλήρες Κείμενο:

PDF EPUB

Αναφορές


Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ανακτήθηκε 11 Μαρτίου, 2016, από http://mopab.seab.gr

Sierra Library Service Platform. Ανακτήθηκε 11 Μαρτίου, 2016, από https://www.iii.com/products/sierra
##submission.copyrightStatement##