Ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και υπηρεσίες πληροφοριακής παιδείας: η ανάπτυξη της διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας ILSEAB

Ioannis Clapsopoulos, Marios Balatzaras, Sofia Zapounidou, Dimitrios Patrinos

Περίληψη


Τα τελευταία χρόνια ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά των -μέσω του διαδικτύου- παρεχόμενων ηλεκτρονικών (online) πηγών και υπηρεσιών των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών είναι η πολύ μεγάλη αύξηση του όγκου και της διαθεσιμότητάς τους προς τους τελικούς χρήστες (προπτυχιακούς-μεταπτυχιακούς φοιτητές και διδάσκοντες). Έτσι προέκυψε, σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα, η ανάγκη για την αποτελεσματική διαχείριση της παραπάνω πληροφορίας, με αποτέλεσμα τη συστηματική ανάπτυξη, κυρίως από τις Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες, δράσεων Πληροφοριακής Παιδείας (Information Literacy) που έχουν ως αντικείμενο την απόκτηση, από τους τελικούς χρήστες, δεξιοτήτων στην αναζήτηση, εντοπισμό, αξιολόγηση και αποτελεσματική χρήση μιας μεγάλης ποικιλίας διαθέσιμων πληροφοριακών πηγών. Σχετικά γρήγορα οι πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες του εξωτερικού ανέπτυξαν και πληροφοριακά συστήματα (ως υπηρεσίες) για την υποστήριξη των δράσεων της Πληροφοριακής Παιδείας, ενώ οι βιβλιοθήκες των ελληνικών ΑΕΙ έχουν μεν αρχίσει τα τελευταία χρόνια να προσφέρουν περιορισμένες, χρονικά και σε περιεχόμενο, δραστηριότητες Πληροφοριακής Παιδείας, αλλά, με μία μόνο εξαίρεση, δεν έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης τέτοιων δράσεων, κάτι που αντιμετωπίζεται με την υπηρεσία ILSEAB που παρουσιάζεται σ’ αυτήν την εργασία. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανέλαβε την ανάπτυξη μίας υπηρεσίας υποστήριξης τελικών χρηστών των Βιβλιοθηκών σε θέματα Πληροφοριακής Παιδείας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του ενταγμένου στο ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»- Έργου ΕΣΠΑ (2007-2013) της Οριζόντιας Δράσης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Η υπηρεσία ονομάστηκε ILSEAB και αναπτύχθηκε ως παραδοτέο του Υποέργου «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης, Λοιπούς Φορείς και Τελικούς Χρήστες». Η υπηρεσία ILSEAB περιλαμβάνει διαδικτυακή πύλη, ηλεκτρονική πλατφόρμα Πληροφοριακής Παιδείας, αναρτημένο ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό και υπηρεσίες Web 2.0. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Πληροφοριακής Παιδείας παρέχονται τέσσερα (4) θεματικά υποδείγματα προγραμμάτων Πληροφοριακής Παιδείας (Information Literacy Programmes) για τέσσερα (4) αντίστοιχα γενικά επιστημονικά πεδία: Κοινωνικές/Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Θετικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες Ζωής, Οικονομικές Επιστήμες. Και τα τέσσερα υποδείγματα προσφέρονται σε δύο διακριτές ομάδες χρηστών: προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η διαδικασία ανάπτυξης της υπηρεσίας, τα πρότυπα και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, όπως και η δομή ενός υποδείγματος μαθήματος Πληροφοριακής Παιδείας. Όσον αφορά το υπόδειγμα, παρουσιάζεται με συνοπτικό τρόπο η στρατηγική που ακολουθήθηκε για τη δημιουργία του, καθώς και πληροφορίες για τη μεθοδολογία σχεδιασμού της δομής του περιεχομένου.

Λέξεις κλειδιά


Πληροφοριακή παιδεία, Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Διαδικτυακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Βιβλιοθήκης

Πλήρες Κείμενο:

PDF EPUB

Αναφορές


ACRL (2000). Information Literacy Competency Standards for Higher Education. Ανακτήθηκε 10/12/2015 από http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/standards.pdf

ACRL (2012). Characteristics of Programs of Information Literacy that Illustrate Best Practices: A Guideline: Approved by the ACRL Board, June 2003. Chicago, IL: ALA.

Barbour, W., Gavin C. & Canfield J. (2004). Integrating Information Litracy into Academic Curriculum. EDUCAUSE, Center for Applied Research. Research Bulletin, 18. Ανακτήθηκε 25/01/2016 από http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ERB0418.pdf

Bewick, L. & Corrall, S. (2010). Developing librarians as teachers: a study of their pedagogical knowledge. Journal of Librarianship and Information Science, 42 (2), 97-110.

Bigge, M. (1990). Θεωρίες Μάθησης για Εκπαιδευτικούς. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.

Bobish, G. (2011). Participation and pedagogy: Connecting the social web to ACRL learning outcomes. The journal of academic librarianship, 37(1), 54-63.

Boon, S., Johnston B. & Webber S. (2007). A phenomenographic study of English faculty's conceptions of information literacy. Journal of Documentation, 63(2), 204-228.

Brage, C. & Svensson, E.S. (2011). Making a Difference? Assessment of Information Literacy at Linköping University Library. Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics, 9 (2), 46-50.

Breivik, P. S. (2005). 21st century learning and information literacy. Change: The Magazine of Higher Learning, 37 (2), 21-27.

Bruce, C. S. (1997). The seven faces of information literacy. Adelaide: Auslib Press.

Bundy, A. (ed.) (2004). Australian and New Zealand information literacy framework. 2nd ed. Adelaide: Australian and New Zealand Institute for Information Literacy (ANZIIL). Ανακτήθηκε 25/01/2016 από http://www.caul.edu.au/content/upload/files/info-literacy/InfoLiteracyFramework.pdf

CAUL (2001). Information Literacy Standards. First edition. Prepared by Council of Australian University Librarians. Canberra: Council of Australian University Librarians. Ανακτήθηκε 25/01/2016 από http://www.caul.edu.au/content/upload/files/caul-doc/InfoLitStandards2001.doc

Chivers, B. (n.d.). Learning styles for information literacy [Text file]. Ανακτήθηκε από http://www.ics.heacademy.ac.uk/limes/CONTENT/information- iteracy/Learning%20Styles%20for%20Information%20Literacy.doc

Chivers, B. (n.d.). Learning Theories and Information Literacy [Text file]. Ανακτήθηκε από http://www.ics.heacademy.ac.uk/limes/CONTENT/information-literacy/Learning%20Theories%20and%20Information%20Literacy.doc

Clapsopoulos, I. (2009). Designing information literacy programmes in Greek higher education institutions (MSc Dissertation). Northumbria University, Newcastle. Ανακτήθηκε 25/01/2016 από http://eprints.rclis.org/28137/1/Clapsopoulos_2009_MSc_Dissertation_InfoLit_HE_Greece.pdf

Coffield, F., Moseley, D., Hall, E. & Ecclestone, K. (2004). Learning styles and pedagogy in post-16 learning: A systematic and critical review. London: Learning and Skills Research Centre. Ανακτήθηκε 25/01/2016 από http://www.leerbeleving.nl/wp-content/uploads/2011/09/learning-styles.pdf

Cooperstein, S. E. & Kocevar-Weidinger, E. (2004). Beyond active learning: a constructivist approach to learning. Reference Services Review, 32(2), 141-148.

Corrall, S. (2008). Information literacy strategy development in higher education: an exploratory study. International journal of information management, 28, 26-37.

Costello, B., Lenholt, R. & Stryker, J. (2004). Using Blackboard in Library Instruction: Addressing the Learning Styles of Generations X and Y. The Journal of Academic Librarianship, 30(6), pp. 452-460.

Crosson, S. (2009). Accounting for a World in Motion. Conference Talk in 2009 Texas Community College Teachers Association Conference. Ανακτήθηκε 25/01/2016 από http://dept.sfcollege.edu/business/susan.crosson/Talks/TCCTA/Accounting%20for%20a%20world%20in%20Motion.pdf

Dee, K. C., Nauman, E. A., Livesay, G. A. & Rice, J. (2002). Research report: Learning styles of biomedical engineering students. Annals of Biomedical Engineering, 30(8), 1100-1106.

DeVries, S. (2006). Learning Styles, Active Learning, and the One-Shot Information Literacy Class. LOEX Quarterly, 32, 2-5.

Eisenberg, M. B. & Berkowitz, R. E. (1990). Information Problem-solving: The Big Six Skills Approach to Library & Information Skills Instruction. Norwood, NJ: Ablex Publishing Corporation.

Eisenberg, M. B., Lowe, C. A. & Spitzer, K. L. (2004). Information literacy: essential skills for the information age (2nd ed.). Westport, CT: Libraries Unlimited.

Felder, R. M. & Silverman, L.K. (1988). Learning styles and teaching styles in engineering education, Engineering Education, 78(7), 674-681.

Felder, R. M. (1993). Reaching the second tier-Learning and teaching styles in college science education. Journal of College Science Teaching, 23(5), 286-290.

Felder, R. M. (1996). Matters of style. ASEE Prism, 6(4), 18-23.

Felder, R. M. & Spurlin, J. (2005). Applications, reliability and validity of the index of learning styles. International journal of engineering education, 21(1), 103-112.

Ganster, L. A. & Walsh, T. R. (2008). Enhancing library instruction to undergraduates: Incorporating online tutorials into the curriculum. College & Undergraduate Libraries, 15(3), 314-333.

Granell, X. (2014). Multilingual Information Management: Information, Technology and Translators. Oxford: Chandos Publishing.

Grassian, E. S. & Kaplowitz, J.R. (2001). Information Literacy Instruction: Theory and Practice. New York, NY: Neal-Schuman.

Hawk, T. F. & Shah, A. J. (2007). Using Learning Style Instruments to Enhance Student Learning. Decision Sciences Journal of Innovative Education, 5, 1–19.

Hepworth, M. (2000). Approaches to providing information literacy training in higher education: challenges for librarians. The New Review of Academic Librarianship, 6, 21-34.

Hicks, A. & Graber, A. (2010). Shifting paradigms: Teaching, learning and web 2.0. Reference Services Review, 38(4), 621-633.

Howard, R. A., Carver, C.A. & Lane, W.D. (1996). Felder’s learning styles, Bloom’s taxonomy, and the Kolb learning cycle: Tying it all together in the CS2 Course. In Proceedings of ACM SIGSE ’96 (pp. 227-231). Philadelphia, PA: ACM Publications.

Hunn, R. A., & Elliott, A. C. (2005). A practical review of information literacy tutorials. ALISS quarterly, 1(1), 41.

Johnson, W. G. (2008). The application of learning theory to information literacy. College & Undergraduate Libraries, 14(4), 103-120.

Korobili, S., Malliari, A. & Christodoulou, G. (2008). Information literacy paradigm in academic libraries in Greece and Cyprus. Reference Services Review, 36(2), 180-193.

Kuhlthau, C. C. (1985). A Process Approach to Library Skills Instruction. School Library Media Quarterly, 13 (1), 35-40.

Kuri, N. P. & Truzzi, O. M. S. (2002). The learning styles of freshmen engineering students. Ανακοίνωση στο Proceedings, 2002 International Conference on Engineering Education. Ανακτήθηκε 25/01/2016 από http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.12.8463&rep=rep1&type=pdf

Lau, J. (2006). Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Πληροφοριακή Παιδεία στη Διά βίου Μάθηση (Χ. Ζαρβαλά, Μτφ.). Boca del Rio, Veracruz, Mexico: IFLA. Ανακτήθηκε 25/01/2016 από http://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/ifla-guidelines-el.pdf

Lau, J. (2007). Information Literacy: an International State of the Art. The Hague: UNESCO/IFLA.

Learning theory (education). (2015, November 7). Σε Wikipedia. Ανακτήθηκε 10/12/2015 από https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_theory_(education)

Li, P. (2011). Science information literacy tutorials and pedagogy. Evidence Based Library and Information Practice, 6(2), 5-18.

Lichtenstein, A. A. (2000). Informed Instruction: Learning Theory & Information Literacy. Journal of Educational Media and Library Sciences, 38(1), 22-31.

Lloyd, A. (2010). Information literacy landscapes: Information literacy in education, workplace and everyday contexts. Oxford: Chandos Publishing.

Makina, T. & Salam, S. (2011). User interface and interaction design considerations for collaborative learning using augmented reality learning object. Communications in Computer and Information Science, 179(1), 179-187.

Mallon, M. N. (2013). Extending the learning process: Using the theory of connectivism to inspire student collaboration. Kansas Library Association College and University Libraries Section Proceedings, 3(1), 18-27.

McNaught, C. (2007). Developing criteria for successful learning repositories. In J. Filipe, J. Cordeiro & V. Pedrosa (Eds), Web information systems and technologies (pp. 8-18). Berlin: Springer.

Mestre, L. S. (2010). Matching Up Learning Styles with Learning Objects: What's Effective? Journal of Library Administration, 50(7-8), 808-829.

Mestre, L. S. (2012). Student preference for tutorial design: A usability study. Reference Services Review, 40(2), 258-276.

Mokhtar, I. A., Majid, S. & Foo, S. (2008a). Information literacy education: Applications of mediated learning and multiple intelligences. Library & Information Science Research, 30(3), 195-206.

Mokhtar, I. A., Majid, S. & Foo, S. (2008b). Teaching information literacy through learning styles. The application of Gardner's multiple intelligences. Journal of Librarianship and Information Science, 40(2), 93-109.

Morgan, P. (2013). Constructivism: Applications for Library Instruction. Nashville, Tennessee, USA: Vanderbilt University. Ανακτήθηκε 10/12/2015 από http://www.bama.ua.edu/~pmorgan/eport/Constructivism.pdf

Neel, J. A. & Grindem, C. B. (2010). Learning-style profiles of 150 veterinary medical students. Journal of Veterinary Medical Education, 37(4), 347-352.

Nixon, J. M., Slebodnik, M. & Riehle, C. F. (2009). Creating online tutorials at your libraries. Reference & User Services Quarterly, 49(1), 33-37.

Powis, C. & Webb, J. (2007). Start with the learner. Εργασία που παρουσιάστηκε στο Library and Information Association of New Zealand Aotearoa (LIANZA) Conference. Rotorua, New Zealand.

Sanderson, H. (2011). Using Learning Styles in Information Literacy: Critical Considerations for Librarians. The Journal of Academic Librarianship, 37(5), 376-385.

Schunk, D. H. (2012). Learning theories: An educational perspective (6th Ed.). Boston.

SCONUL Advisory Committee on Information Literacy. (1999). Information skills in higher education: a SCONUL position paper. London: The Society of College, National and University Libraries (SCONUL). Ανακτήθηκε 25/01/2016 από http://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/Seven_pillars2.pdf

SCONUL Working Group on Information Literacy. (2011). The SCONUL Seven Pillars of Information Literacy: Core Model For Higher Education. London: The Society of College, National and University Libraries (SCONUL). Ανακτήθηκε 25/01/2016 από http://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/coremodel.pdf

Secker, J. & Coonan, E. (2011). A new curriculum for information literacy: curriculum and supporting documents. Cambridge: Cambridge University Library. Ανακτήθηκε 25/01/2016 από http://arcadiaproject.lib.cam.ac.uk/docs/ANCIL_final.pdf

Theoryfundamentals.com (2015). Ανακτήθηκε 25/01/2016 από http://theoryfundamentals.com

Virkus, S. (2003). Information literacy in Europe: a literature review. Information Research, 8(4). Ανακτήθηκε από 25/01/2016 από http://informationr.net/ir/8-4/paper159.html

Virkus, S., Boekhorst, A.K., Gomez-Hernandez, J.A., Skov, A. & Webber, S. (2005). Information literacy and learning. Ιn Kajberg, L. and Lørring, L. (Eds), European Curriculum Reflections on Library and Information Science Education, (pp. 64-83). Copenhagen: Royal School and Information Science.

Wang, X. (2010). Integrating information literacy into higher education curricula: an IL curricular integration model (PhD thesis). Queensland University of Technology, Faculty of Science and Technology, Brisbane. Ανακτήθηκε 25/01/2016 από http://eprints.qut.edu.au/41747/1/Xiaoli_Wang_Thesis.pdf

Webb, J. & Powis, C. (2007). Teaching Information Skills: Theory and Practice. London: Facet Publishing.

Webber, S. & Johnston, B. (2000). Conceptions of information literacy: new perspectives and implications. Journal of Information Science, 26(6), 381-397.

Weegar, M. A. & Pacis, D. (2012). A Comparison of Two Theories of Learning--Behaviorism and Constructivism as applied to Face-to-Face and Online Learning. Ανακοίνωση στο E-Leader Conference. Manila, Philippines. Ανακτήθηκε 25/01/2016 από http://www.g-casa.com/conferences/manila/papers/Weegar.pdf

Woodard, B. S. (2003). Technology and the constructivist learning environment: Implications for teaching information literacy skills. Research Strategies, 19(3), 181-192.

Αβούρης, N., Καραγιαννίδης X. & Κόμης B. (2008). Συνεργατική Τεχνολογία, Συστήματα και Μοντέλα Συνεργασίας για Εργασία, Μάθηση Κοινότητες Πρακτικής και Δημιουργία Γνώσης. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Καζανίδης, Ι. Κ. (2010). Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Προσαρμοστικό Διαδικτυακό Περιβάλλον Συμβατό με το Πρότυπο SCORM με Χρήση Μαθήτυπων για εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Εφαρμογή στη Διδασκαλία του Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού. Διδακτορική Διατριβή. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ανακτήθηκε 10/02/2015 από http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13981

Κανάκη, Χ. (2011). Η πληροφοριακή παιδεία στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση: διερεύνηση των αντιλήψεων των φοιτητών (Διδακτορική διατριβή). Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα. Ανακτήθηκε 10/02/2015 από https://lekythos.library.ucy.ac.cy/bitstream/handle/10797/13129/kanaki.pdf

Κερκίρη, Σ. (2010). Εξατομικευμένη σύσταση πολυμεσικών εκπαιδευτικών πόρων με αξιοποίηση μεταδεδομένων φήμης και οντολογιών. Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. Ανακτήθηκε 10/02/2015 από http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13843

Κουράκος, Ν. & Αναπλιώτη, Β. (2007). Τα Μαθησιακά Στυλ (Learners Style) και η σημασία τους στη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα. Εισήγηση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΕΠ & ΔΤΠ. Ανακτήθηκε 10/02/2015 από http://www.scribd.com/doc/9953446/N-Kourakos-B-Anaplioti-Final

Κωνσταντινίδης, Α. (2007). Αξιοποίηση, σχεδιασμός και αξιολόγηση 3D διεπαφών σε συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης (Διπλωματική Εργασία). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. Ανακτήθηκε 10/12/2015 από http://users.auth.gr/~tsiatsos/Files/diplwmatikes/2007_Konstantinidis.pdf

Μπαλατζάρας, Μ. & Καπιδάκης, Σ. (2006). Αξιοποίηση Αποθετηρίων Μαθησιακών Αντικειμένων για την Υποστήριξη Διαδικασιών Διά Βίου Μάθησης: ο Ρόλος των Βιβλιοθηκών. Ανακοίνωση στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών: δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας και πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα. Ανακτήθηκε 25/01/2016 από http://lekythos.library.ucy.ac.cy/bitstream/handle/10797/11261/15psab050a.pdf?sequence=1

Μπαλτά, Κ. (2008). Θεωρίες μάθησης και διδασκαλίας, εκπαιδευτική στρατηγική και εκπαιδευτικός σχεδιασμός προγραμμάτων Πληροφοριακής Παιδείας: η περίπτωση του προγράμματος της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ανακοίνωση στο 1ο επιστημονικό συμπόσιο: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση, 11-12 Δεκεμβρίου, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βόλος. Ανακτήθηκε 25/01/2016 από http://ilsym.lib.uth.gr/files/Balta_ft.pdf

Μπασέτας, Κ. (1996). Η μάθηση και η διδασκαλία κατά τη γνωστική – νεοπιαζεντιανή ψυχολογία του H. Aebli. Αθήνα: Gutenberg.

Παληός, Ζ. (2003). Θεωρίες Μάθησης και Μάθηση Ενηλίκων. Σε Α. Κόκκος (Επιμ). Εκπαιδευτικό Υλικό για τους Εκπαιδευτές Θεωρητικής Κατάρτισης (τόμος Ι, 59-84). Αθήνα: Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Πρόνοιας – ΕΚΕΠΙΣ.

Πλατσίδου, Μ. & Ζαγόρα, Χ. (2006). Το μαθησιακό στυλ και οι στρατηγικές επίλυσης γνωστικών έργων. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 42, 160-177.

Πόλκας, Λ., Τσουμάκης, Τ. & Βλαχοκυριάκου, Φ. (2005). Γνωστικά στυλ Μάθησης. Πειραιάς: Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων. Ανακτήθηκε 25/01/2016 από http://www.epea.gr/content/content/files/COGNITIVE%20STYLE%20LEARNING.pdf

Σιδηρόπουλος, Δ. (2008). Σχεδίαση και Ανάπτυξη Περιβάλλοντος Ιστού για Ασύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με Δυνατότητες Εξατομικευμένης Μάθησης: μια Εφαρμογή στα Οικονομικά. Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Ανακτήθηκε 25/01/2016 από http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/17321

Σολομωνίδου, Χ. (2006). Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία: Εποικοδομητισμός και σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Τζελέπη, Σ. & Κοτίνη, Ι. (2013). Ο εποικοδομητισμός ως μοντέλο διδασκαλίας της Πληροφορικής. Ανακοίνωση στο 5th Conference on Informatics in Education (CIE) – Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. Ανακτήθηκε 25/01/2016 από http://di.ionio.gr/cie/images/documents13/CIE2013_proceedings/data/cie2013_045.pdf

Τσιμπόγλου, Φ. & Παπαθεοδώρου, Χ. (2000). Η ενσωμάτωση των υπηρεσιών Βιβλιοθήκης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αντικειμενικοί παράγοντες, υποκειμενικές προϋποθέσεις και πεδία εφαρμογής. Ανακοίνωση στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Σύνδεση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με την Εκπαιδευτική Διαδικασία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα. Ανακτήθηκε 10/12/2015 από: http://hdl.handle.net/10760/7133

Φιλιππίδης, Σ. (2008). Εκπαίδευση Βασισμένη στο Διαδίκτυο με Χρήση Προσαρμοστικών Συστημάτων Υπερμέσων. Διδακτορική Διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. Τμήμα Πληροφορικής. Ανακτήθηκε 10/12/2015 από: http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/24656?locale=el
##submission.copyrightStatement##