Πληροφοριακός γραμματισμός και εκπαίδευση φοιτητών/τριών παιδαγωγικών τμημάτων: η περίπτωση του ΠΤΔΕ της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ

Evangelia Bougatzeli, Athina Soulioti, Aspasia Togia

Περίληψη


Το παρόν άρθρο παρουσιάζει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση ενός μαθήματος Πληροφοριακού Γραμματισμού ενταγμένου στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ. Παρουσιάζονται αναλυτικά ο σχεδιασμός και το περιεχόμενο του μαθήματος, και εξηγούνται  οι τροποποιήσεις που σημειώθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια της εφαρμογής του. Ακολουθεί συζήτηση πάνω στις αξιολογήσεις των φοιτητών και σχολιασμός των σημειώσεων και των παρατηρήσεων της διδάσκουσας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, σχετικά με τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του μαθήματος ως προς τα μέσα και τις μεθόδους. Τέλος, περιλαμβάνονται προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση του συγκεκριμένου μαθήματος, καθώς και για την εισαγωγή της διδασκαλίας του Πληροφοριακού Γραμματισμού στην εκπαίδευση  εκπαιδευτικών στην Ελλάδα.


Λέξεις κλειδιά


Πληροφοριακός γραμματισμός, αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών, μελέτη περίπτωσης, Ελλάδα

Πλήρες Κείμενο:

PDF EPUB

Αναφορές


American Library Association (1989).ALA Presidential committee on information literacy: final report. Ανακτήθηκε 29 Μαΐου, 2015 από http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/presidential.

Asselin, M.,& Lee, E.A. (2002). I wish someone had taught me: information literacy in a teacher education program.Teacher Librarian30 (2),10–17.

Association of College and Research Libraries (2000). Information literacy competency standards for higher education. Ανακτήθηκε 29 Μαΐου, 2015 από http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/standards.pdf.

Association of College and Research Libraries EBSS Instruction for Educators Committee (2011). Information literacy standards for teacher education. Ανακτήθηκε 29 Μαΐου, 2015 από http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/ilstandards_te.pdf.

Association of College and Research Libraries Institute for Information Literacy (2012). Characteristics of programs of information literacy that illustrate best practices: a guideline. Ανακτήθηκε 29 Μαΐου, 2015 από http://www.ala.org/acrl/standards/characteristics.

Bougatzeli, Evangelia, Papademetriou, Efi, Douka, Maria. (2015). Critical search and evaluation practices of Web information resources applied by senior students in the Department of Primary Education of AUTH for the design of alternative projects in teaching language. In Grollios, G., Liambas, A. & Pavlidis, P. Proccedings of the IV International Conference on Critical Education “Critical Education in the Era of Crisis”, pp. 85-113. Προσπελάστηκε 28 Μαΐου, 2015 από http://www.eled.auth.gr/documents/proceedings_%20iv_icce_volume%202_en.pdf.

Bowden, D.,& Robinson, L. (2011). Digital literacy and the dark side of information: enlightening the paradox. In L. Stergioulas & H. Drenoyianni (Eds.), Pursuing Digital Literacy in Compulsory Education (pp.47-58). New York: Peter Lang.

Branch, J. (2003). Teaching, learning and information literacy: developing an understanding of pre-service teachers’ knowledge. Behavioral & Social Sciences Librarian 22 (1), 33–46.

Burbules, N.C., & Callister, T.A. (2000).Watch IT: the risks and promises of information technologies for education. Boulder, CO: Westview Press.

Burkhardt, Joanna M., MacDonald, Mary C., Rathemacher, Andree J. (2010). Teaching information literacy 50 standards-based exercises for college students. Chicago: American Library Association.

Bushong, S.,& Buff, C. (2008). Information literacy for teaching and learning: a course for teacher practitioners. Education Libraries 31 (2), 12–18.

Carr, J. A. (1998). Information literacy and teacher education. ERIC digest. Washington, D.C.: ERIC Clearinghouse on Teaching and Teacher Education. Ανακτήθηκε 29 Μαΐου, 2015 από http://bern.library.nenu.edu.cn/upload/soft/0-article/025/25071.pdf.

Deane, Mary (2010). Academic research, writing and referencing. London: Pearson Longman.

Drenoyianni, H. (2004). Designing and implementing a project-based ICT course in a teacher education setting: rewards and pitfalls. Education and Information Technologies 9 (4), 387–404.

Duke, T. S.,& Ward, J.D. (2009). Preparing information literate teachers: a metasynthesis. Library & Information Science Research 31 (4), 247–256.

Gee, J.P. (2000). New people in new worlds: networks, the new capitalism and schools.In B. Cope & M. Kalantzis (Ed.), Multiliteracies: literacy learning and the design of social futures (pp.43-68). London and New York: Routledge.

Gillett, Andy, Hammond, Angela and Martala, Mary (2009). Successful academic writing. London: Pearson Longman.

Hobbs, H.,&Aspland, T. (2003). Bedding down the embedding: IL reality in a teacher education program. The Australian Library Journal 52 (4), 341–351.

Horton, Forest W. (2007). Understanding information literacy: a primer. Paris: UNESCO. Ανακτήθηκε 29 Μαΐου, 2015 από http://www.uis.unesco.org/Communication/Documents/157020E.pdf.

Kovalik, Cindy L., &Jensen, M. L., & Schloman, B., & Tipton, M. (2010). Information literacy, collaboration and teacher education. Communications in Information Literacy 4 (2), 145–169.

Kuiper, E., & Volman, M. (2008). The Web as a source of information for students in K-12 education. In J. Coiro, M. Knobel, C. Lankshear & D.J. Leu (Ed.), Handbook of Research of New Literacies (pp.241-266). New York: Lawrence Erlbaum.

Lindstrom, J., & Shonrock, D. D. (2006).Faculty-librarian collaboration to achieve integration of information literacy. Reference& User Services Quarterly 46 (1), 18–23.

Probert, E. (2009). Information literacy skills: teacher understandings and practice. Computers & Education 53, 24–33.

Raspa, D., & Ward, D. (Ed.) (2000).The collaborative imperative: librarians and faculty working together in the information universe. Chicago: Association of College and Research Libraries.

Rockman, I. F. (2002). Strengthening connections between information literacy, general education, and assessment efforts. Library Trends 51 (2), 185–198.

Tapscott, D. (2009). Ψηφιακή γενιά: πώς μεταμορφώνει τον κόσμο σας (1η έκδ.). Αθήνα: Κέρκυρα.

Witt, S. W., & Dickinson, J. B. (2003). Teaching teachers to teach. Behavioral & Social Sciences Librarian 22 (1), 75–95.

Unesco. Media and information literacy curriculum for teachers. Ανακτήθηκε 19 Ιουνίου, 2015 από http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/media_and_information_literacy_curriculum_for_teachers_en.pdf.

Κανάκη, Χ. (2011). Η πληροφοριακή παιδεία στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση: διερεύνηση των αντιλήψεων των φοιτητών. Διδακτορική διατριβή. Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού.

Ντρενογιάννη, Ε. (2000). Αλληλεπιδραστικά πολυμέσα: η περίπτωση των εγκυκλοπαιδικών εκδόσεων και της εκπαιδευτικής τους αξιοποίησης. Στο Β. Κόμης (Επιμ.), Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση. Πάτρα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

Ντρενογιάννη, Ε. (2001). Δεξιότητες διαχείρισης και επεξεργασίας πληροφοριών: ένας στόχος αιχμής για την εκπαίδευση στην κοινωνία της πληροφορίας. Στο Β. Μακράκης (Επιμ.), Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και στην εκπαίδευση από απόσταση. Ρέθυμνο: Εκδόσεις Ατραπός.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (2008). 1ο Επιστημονικό συμπόσιο: Πληροφοριακή παιδεία και ελληνική ανώτατη εκπαίδευση. Βόλος. Προσπελάστηκε 29 Μαΐου, 2015 στο http://ilsym.lib.uth.gr/program.asp.
##submission.copyrightStatement##