Ο ρόλος του Heal-link στη βιβλιογραφική στήριξη της έρευνας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

George K. Zachos, Vasilis A. Polychronopoulos

Περίληψη


Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται συνοπτικά η συμβολή του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) στην αντιμετώπιση του προβλήματος πρόσβασης σε επιστημονικά περιοδικά και του φαινομένου των επικαλύψεων συνδρο- μών που υπήρχε στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της Ελλάδος και οι οποίες μείωναν την αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων πόρων για συνδρομές. Μέσα από στατιστικά στοιχεία και οικονομικά δεδομένα που καταγράφηκαν από τη Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΠΑΒ) καταδεικνύεται ο ρόλος του Συνδέσμου στην εξασφάλιση πρόσβασης της Ερευνητικής και Ακαδημαϊκής Κοινότητας της Ελλάδος σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό περιοδικών με το μικρότερο δυνατό κόστος. Ο ΣΕΑΒ μέσω του Heal-link εξασφάλισε τη βιβλιογραφική κάλυψη της εκτελούμενης έρευνας στην Ελλάδα και συνέβαλε στην ελάφρυνση των προϋπολογισμών των Βιβλιοθηκών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ.


Λέξεις κλειδιά


Συνδρομές Ηλεκτρονικών Περιοδικών, Σ.Ε.Α.Β., Heal-link, Μ.Ο.Π.Α.Β.

Πλήρες Κείμενο:

PDF EPUB


##submission.copyrightStatement##