Παραγωγή μεταδεδομένων και υπηρεσίες πρόσβασης για ψηφιακά ηχητικά αρχεία: η περίπτωση του αρχείου της ελληνικής υπηρεσίας του BBC

Aspasia Papakonstantinou, Christos Papatheodorou

Περίληψη


Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η διαδικασία περιγραφής μέρους του ηχητικού ψηφιακού αρχείου της ελληνικής υπηρεσίας του BBC που αφορά συνεντεύξεις Ελλήνων και Κύπριων πολιτικών. Στόχος είναι το αρχείο να γίνει προσβάσιμο τόσο για τους ερευνητές, όσο και για το κοινό, γενικότερα. Η περιγραφή των συνεντεύξεων βασίστηκε στο πρότυπο MODS. Επιπλέον, παρουσιάζεται η δημιουργία αρχείου καθιερωμένων ονομάτων και θεματικών όρων που υλοποιήθηκε με βάση το πρότυπο MADS. Η χρήση προτύπων μεταδεδομένων εξασφαλίζει διαλειτουργικότητα και θέτει τις προϋποθέσεις για μακροπρόθεσμη διατήρηση της πληροφορίας. Τέλος, παρουσιάζεται μια πιλοτική εφαρμογή που αξιοποιεί τις τεχνολογίες του παγκόσμιου ιστού και των βάσεων ημι-δομημένων δεδομένων και αποσκοπεί στην πρόσβαση στο ηχητικό αρχείο και την ανάκτηση πληροφοριών για τις συνεντεύξεις που έχουν περιγραφεί.


Λέξεις κλειδιά


παραγωγή μεταδεδομένων, MODS, αρχεία καθιερωμένων όρων, MADS, ηχητικά αρχεία, BBC

Πλήρες Κείμενο:

PDF EPUB

Αναφορές


Audiovisual archives: a practical reader. Ανακτήθηκε 15 Ιανουαρίου, 2015, από http://www.unesco.org/

webworld/ramp/html/r9704e/r9704e00.htm

Bountouri, L., Gergatsoulis, M. (2009). Interoperability between Archival and Bibliographic Metadata: An

EAD to MODS crosswalk. Journal of Library Metadata, 9(1-2), 98-133.

doi: 10.1080/19386380903095107

Burdette, A. (2010). The EVIA Digital Archive Project: Challenges and Solutions. Ανακτήθηκε 15 Ιανουαρίου,

, από http://cnx.org/contents/614bd982-86c0-4fd2-bbd0-aece7b013a73@2/The_EVIA_Digital_

Archive_Proje

Edge, R., & Han, M-J. (2013). Building a Sustainable Metadata Workflow for Audio-visual Resources: University

of Illinois Library’s Medusa Digital Preservation Repository. IFLA World Library and Information

Congress, Singapore. Ανακτήθηκε 8 Ιανουαρίου, 2015, από http://library.ifla.org/94/1/124-edge-en.pdf

Greek – ISO 843 transliteration system. Ανακτήθηκε 12 Νοεμβρίου, 2014, από http://www.translitteration.com/

transliteration/en/greek/iso-843/

Guidelines on the Production and Preservation of Digital Audio Objects. Ανακτήθηκε 15 Ιανουαρίου, 2015, από

http://www.iasa-web.org/tc04/audio-preservation

Παπακωνσταντίνου, Παπαθεοδώρου-Hellenic Academic Libraries Journal 1 (2015) 53–67

Harper, C., & Tillett, B. (2007). Library of Congress controlled vocabularies and their application to the

Semantic Web. Cataloging & Classification Quarterly, 43(3/4), 47-68. Ανακτήθηκε 12 Νοεμβρίου,

, από http://polaris.gseis.ucla.edu/gleazer/462_readings/harper.pdf

Mytton, G. (2011). Audience Research at the BBC World Service 1932-2010. Participations journal of

Audience & Reception Studies, 8(1). Ανακτήθηκε 23 Δεκεμβρίου, 2012, από http://www.participations.

org/Volume%208/Issue%201/special/mytton.htm

O’ Briain, L. (2012). Ethnographic Video for Instruction & Analysis (EVIA) Digital Archive Project (review).

Journal of American Folklore, 125(496), 257-258.

Olson, T., (2007). MODS as Data Hub. Ανακτήθηκε 12, Νοεμβρίου, 2014, από http://www.loc.gov/standards/

mods/presentations/olson-MODS-ALA2007.html

Ρουμπόγλου, Ε. (1997, 9 Φεβρουαρίου). To BBC και η Ελλάδα – Ο ρόλος της Ελληνικής Υπηρεσίας κατά τον

Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την περίοδο της απριλιανής χούντας. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, σ. 28.

Sound Directions: Best Practices For Audio Preservation. Ανακτήθηκε 8 Ιανουαρίου, 2015, από http://www.

dlib.indiana.edu/projects/sounddirections/papersPresent/index.shtml

The BBC describes the automatic tagging of the World Service archive (2012, 17 Σεπτεμβρίου). Ανακτήθηκε 12

Νοεμβρίου, 2014, από http://thenextweb.com/video/2012/09/17/tnw-ibc-the-bbc-describes-automatictagging-

world-service-archive/

The Library of Congress National Recording Preservation Plan (2012, Δεκέμβριος). Ανακτήθηκε 21 Ιανουαρί-

ου, 2015, από http://www.loc.gov/rr/record/nrpb/PLAN%20pdf.pdf
##submission.copyrightStatement##