Ικανοποίηση πληροφοριακών αναγκών των ΦμεΑ από την Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Αθήνας

Magdalini Gourale, Evgenia Vassilakaki

Περίληψη


Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η διερεύνηση των πληροφοριακών αναγκών των Aτόμων με Aναπηρία (AμεA). Ειδικότερα, στοχεύει στην καταγραφή των πληροφοριακών αναγκών των ΑμεΑ της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας, όπως και στην καταγραφή των τυχόν προβλημάτων πρόσβασης στην πληροφορία, τα οποία ενδεχομένως αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ. Σύμφωνα με τον Νόμο 2817/2000 (ΦΕΚ Α΄ 78, 2000), «άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται τα άτομα που έχουν δυσκολία μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων». Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρεται στην ύπαρξη της αναγκαίας υποδομής αλλά και στην επιμόρφωση των βιβλιοθηκονόμων αναφορικά με την εξυπηρέτηση ΑμεΑ (ALA, 2001˙ Bodaghi, Ngah & Noorhidawati, 2014˙ Irval & Nielsen, 2001˙ Irval & Nielsen, 2005). Όσον αφορά την Ελλάδα, τονίζεται η ανάγκη για καθολική πρόσβαση στις βιβλιοθήκες, ανεξαρτήτως αναπηρίας. Συγκεκριμένα, η Κουλικούρδη (2007) ασχολήθηκε με την καταγραφή του επιπέδου εκπαίδευσης των βιβλιοθηκονόμων, καθώς και της προσφοράς υπηρεσιών των ελληνικών βιβλιοθηκών για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ. Επιπροσθέτως, η Χαρούλη (2012), η Κοζάνη (2013) και οι Βαΐτσης, Κοζάνη και Βασιλακάκη (2013) επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση της εκπαιδευτικής κατάρτισης των βιβλιοθηκονόμων στις ακαδημαϊκές, δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες της Ελλάδας αντίστοιχα. Δύο μέθοδοι υιοθετήθηκαν για την ικανοποίηση των στόχων της συγκεκριμένης έρευνας: α) η βιβλιογραφική επισκόπηση (literature review) για τον εντοπισμό και σχολιασμό της βιβλιογραφίας σε Ελλάδα και εξωτερικό σχετικά με τις πληροφοριακές ανάγκες των ΑμεΑ και β) το ερωτηματολόγιο (questionnaire) για την καταγραφή των πληροφοριακών αναγκών των ΑμεΑ της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας, καθώς και των τυχόν προβλημάτων πρόσβασης στην πληροφορία, τα οποία αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ. Η συγκεκριμένη εργασία συμβάλλει στην καταγραφή και περιγραφή των πληροφοριακών αναγκών των ΑμεΑ των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών αλλά και στη συνειδητοποίηση της ανάγκης διαμόρφωσης ή επαναπροσδιορισμού των υπηρεσιών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ.


Λέξεις κλειδιά


άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), φοιτητές με αναπηρία (ΦμεΑ), ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, πληροφοριακές ανάγκες, ερωτηματολόγιο

Πλήρες Κείμενο:

PDF EPUB

Αναφορές


Αmerican Library Association (2001). Library Services for People with Disabilities Policy. Retrieved 29/09/2014 from http://www.ala.org/ascla/asclaissues/libraryservices

Αmerican Library Association (2009). Services to Persons with Disabilities: An Interpretation of the Library Bill of Rights. Retrieved 29/09/2014 from http://www.ala.org/advocacy/intfreedom/librarybill/interpretations/servicespeopledisabilities

ADA.gov (2005). Τhe Rehabilitation Act of 1973, section 504. Retrieved 16/06/2015 from http://www.ada.gov/accessiblecells.htm

Australian Human Rights Commission (1992). Disability Discrimination Act of Australia 1992. Retrieved 16/06/2015 from: https://www.humanrights.gov.au/our-work/disability-rights/about-disability-rights

Australian Human Rights Commission (1992). D.D.A. guide: Getting an education. Retrieved 16/06/2015 from https://www.humanrights.gov.au/dda-guide-getting-education

Bodaghi, Ν., Ngah, Ζ. & Noorhidawati, A. (2014). Student Volunteers as Academic Saviours & Social Connectors among the Visually Impaired in an Academic Library DE GRUYTER, (p.p.40-48).

Burke, S.K. (2009). Perceptions of Public Library Accessibility for People with Disabilities. The Reference Librarian, 50(1), 2009.

Davies, J.E. (2007). An overview of internatonal research into the library and information needs of visually impaired people. Library Trends, 55(4), pp. 785-795.

«Europa.eu (2007). Οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Retrieved 16/06/2015 from http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:332:0027:0045:EL:PDF

Graubart, M. (1996). Serving the library needs of students with physical disabilities. Library Hi Tech, 14(1), pp.37-40.

Heather, H. (2013). Disability and accessibility in the library and information science literature: a content analysis. Library & Information Science Research 35(2), pp. 137-142.

Holt, C. & Hole, W. (2003). Training rewards and challenges of serving library users with disabilities. Public Libraries, 42(1), pp.34-37.

International Federation of Library Associations & Institutions (2003). Information For All: The Key Role of Libraries in the Information Society. Retrieved 29/09/2014 from http://www.unige.ch/biblio/ses/IFLA/rol_lib_030526.pdf

Irval, B. & Nielsen, G. (2001). Guidelines for library services to people with dyslexia. Retrieved 27/09/2014 from http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/70.pdf

Irval, B. & Nielsen, G. (2005). Access to libraries for persons with disabilities. Retrieved 27/09/2014 http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/89.pdf

Massachusetts Institute of Technology (2011). Student Disabilities Services. Retrieved 29/09/2014 from http://web.mit.edu/uaap/sds/index.html

Michael Saar and Helena Arthur-Okor (2013). Reference services for the deaf and hard of hearing. Reference Services Review, 41(3), pp.434-452.

Mulliken, A. & Atkins, A. (2009). Academic library services for users with developmental disabilities. The Reference Librarian, 50(3), pp. 276-87.

Samson, S. (2011). Best practices for serving students with disabilities. Reference Services Review, 39(2), pp. 260-277.

Section508.gov (1998). Section508 Laws. Retrieved 16/06/2015 from http://www.section508.gov/section508-laws

University of Nevada, Las Vegas (2014). University Libraries: Services for Disabled Persons. Retrieved 08/10/2014 from http://www.library.unlv.edu/services/disabled_persons

University of Washington (2014).Universal Access: Making Library Resources Accessible to People with Disabilities. Retrieved 29/09/2014 from https://www.washington.edu/doit/UA/PRESENT/libres.html

Βαΐτσης, Ν., Βασιλακάκη, Ε. & Κοζάνη, Μ. (2013). Η Επαγγελματική Επιμόρφωση των Βιβλιοθηκονόμων για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ: μια συγκριτική μελέτη. Αθήνα: ΤΕΙ Αθήνα, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης.

Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών, (2004). Υπηρεσίες Πληροφόρησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες-Τελική Αναφορά. Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρόσβαση 16/06/2015 από: http://www.lis.upatras.gr/resources/telephaessa/Documents/AMEA_final_report.pdf

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση (2007). Πρόσβαση 16/06/2015 από: https://www.espa.gr/elibrary/Episimo_Keimeno_EP_Psifiaki_Sygklisi.pdf

Ευθυμίου, Π. (2003). Υπουργική Απόφαση 830/2003 ΦΕΚ Β΄ 1173, 2003. Πρόσβαση 16/06/2015 από: http://www.et.gr/idocs-nph/pdfimageSummaryviewer.html?args=sppFfdN7IQP5_cc--m0e1_I_A1rdk6dWhquVm-EJHwS8rzSZFxgk-VP3k-U-ba0QkAYi3ORfmaomaAQ9B75m9lMtkyyZr1sk75h8iB-tM3_vKMSuwFT8g8jMbcMCublFfxlNP8qam0adOwkyqC2b1N0SJ8syGBCRux9XqJvIgkOABsHa5Zy-ZA

Κοζάνη, Μ. (2013). Δημόσιες Βιβλιοθήκες & ΑμεΑ: Εκπαιδευτική Κατάρτιση Βιβλιοθηκονόμων. Αθήνα: Τεχνολογικό Ίδρυμα Αθήνας, Πτυχίο.

Κουλικούρδη, Α. (2005). Ψηφιακές Βιβλιοθήκες για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ). Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Διπλωματική εργασία.

Κουλικούρδη, Α. (2006). Υπηρεσίες Πληροφόρησης για άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ): προβληματισμοί. Πρόσβαση 27/09/2014 από: http://lekythos.library.ucy.ac.cy/h≤/10797/12811

Κουλικούρδη, Α. (2007). Ο Ρόλος των Βιβλιοθηκών στην Εκπαίδευση των ΑμεΑ: Ελληνική και Διεθνής Πραγματικότητα. Πρόσβαση 27/09/2014 από: http://lekythos.library.ucy.ac.cy/h≤/10797/12013

Κουλικούρδη, Α. (2009). Πληροφοριακή Συμπεριφορά Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και οι Υποστηρικτικές Τεχνολογίες σε Περιβάλλον Βιβλιοθηκών. Πρόσβαση 27/09/2014 από: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/17257#page/44/mode/2up»

Μέλλου, Κ. (2008). Σχεδιασμός ερωτηματολογίου στη διερεύνηση επιδημιών. Πρόσβαση 29/09/2014 από: http://www.nsph.gr/files/011_Ygeias_Paidiou/Epidimiologiki_epitirisi_mathimata/3_Erotimatologio.pdf

Μονιάρου, Β. (2012). Μέθοδοι έρευνας. Αθήνα: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

Παπούλιας, Κ. (2007). Νόμος 3549/07 ΦΕΚ Α΄ 69, 2007. Πρόσβαση 16/6/2015 από: http://www.disabled.gr/images/17821.pdf

Πατραγκού, Π., Ζωντανός, Κ., Ταραμόπουλος, Α. & Φράγκου, Ά. (2003). Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για Τυφλούς και Άτομα με Περιορισμένη Όραση. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Βιβλιοθήκη. Πρόσβαση 29/09/2014 από: https://www.lib.uom.gr/images/stories/pdf/dimosieuseis/tufloi.pdf

Στεφανόπουλος, Κ. (2000). Νόμος Υπ’ Αριθ.2817/00 ΦΕΚ Α 78,2000. Πρόσβαση 27/09/2014 από: http://www.satea.gr/wp-content/uploads/2011/07/N.2817-00_Ekpaideysh_twn_A.m.E.E.A..pdf

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών (2014). Εσωτερικός Κανονισμός Βιβλιοθήκης. Πρόσβαση 29/09/2014 από: http://lib.teiser.gr/esot_kanonismos.php

Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ ΔΙΟΙΚ 98545 (ΦΕΚ Β2065/2007). Πρόσβαση 16/06/2015 από: http://www.amelib.gr/phocadownloadpap/%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%A5%CE%A0-%CE%91%CE%A0.pdf

Χαρούλη, Μ. (2012). ΑμεΑ & Εκπαίδευση Βιβλιοθηκονόμων στην Ελλάδα. Αθήνα: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Πτυχιακή εργασία.
##submission.copyrightStatement##