Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της επιμόρφωσης δασκάλων του Νομού Αττικής στη διδακτική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Stamatina K. Koutsileou

Περίληψη


Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αποκαλύπτεται ότι η επιμόρφωση των δασκάλων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), τουλάχιστον με το περιεχόμενο που της προσδίδεται σήμερα, αν και καθοριστικός παράγοντας, δεν επαρκεί για την εδραίωση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η αντιφατικότητα των ευρημάτων των σχετικών μελετών της βιβλιογραφίας παρέχει κίνητρο για την υλοποίηση μιας μικρής κλίμακας έρευνας αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς της, που ή θα τα επιβεβαιώνει ή θα διαφοροποιείται από αυτά. Ως εκ τούτου, η παρούσα (πιλοτική) ερευνητική μελέτη διερευνά, με χρήση ερωτηματολογίου, τις απόψεις δασκάλων δημόσιων Δημοτικών σχολείων του Ν. Αττικής για την αποτελεσματικότητα της (Α΄ και Β’ επιπέδου) επιμόρφωσής τους στις ΤΠΕ αναφορικά με: α) παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, β) συχνότητα εφαρμογής των ΤΠΕ στην τάξη και γ) βαθμό γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανότητάς τους στη χρήση των ΤΠΕ. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σε γενικές γραμμές οι δάσκαλοι αξιολογούν θετικά την αποτελεσματικό- τητα της επιμόρφωσής τους στις ΤΠΕ, παρά τους εξωτερικούς παράγοντες που παρακωλύουν την εκπαιδευτική χρήση τους.


Λέξεις κλειδιά


επιμόρφωση, τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ), αξιολόγηση, αποτελεσματικότητα, πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Πλήρες Κείμενο:

PDF EPUB

Αναφορές


Ξενόγλωσσες βιβλιογραφικές αναφορές

Giavrimis, P., Papastamatis A., Valkanos, E. & Anastasiou, A. (2011). Informatics and communication

technologies (ICT) and in-service teachers’ training. Review of European studies, 3 (1), pp. 2-12.

doi: 10.5539/res.v3n1p2

Kalogiannakis, M. (2010). Training with ICT for ICT from the trainee’s perspective. A local ICT teacher training

experience. Education and Information Technologies, 15(1), pp. 3-17. doi: 10.1007/s10639-008-9079-3

Kokkinaki, A. (2010). Primary School Teachers’ Perspectives on the use of ICTs in Primary Education in

Greece. In International Conference on Multimedia and New Technologies (EDULEARN 2010), 5-7

July 2010. Barcelona, Spain. Ανακτήθηκε 27 Οκτωβρίου, 2014, από http://kokkinaki.net/mydata/

KOKKINAKI_A._EDULEARN_2010_citation.pdf

Ελληνόγλωσσες βιβλιογραφικές αναφορές

Γιαβρίμης, Π., Παπάνης, Ε., Νεοφώτιστος, Β., Βαλκάνος Ε. (2010). Απόψεις εκπαιδευτικών για την εφαρ-

μογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Στο Α. Τζιμογιάννης (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου

Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, 23-26 Σεπτεμβρίου 2010 (Τόμος ΙΙ, σσ. 633-

. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος. Ανακτήθηκε 27 Οκτωβρίου, 2014, από http://korinthos.

uop.gr/~hcicte10/proceedings/23.pdf

Γιαβρίμης, Π. (2013). Νοηματοδοτήσεις Εκπαιδευτικών για την Αποτελεσματικότητα της Επιμόρφωσης στην

Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Πράξη. Στο Α. Λαδιάς, Α. Μικρόπουλος, Χ. Παναγιωτακόπουλος,

Φ. Παρασκευά, Π. Πιντέλας, Π. Πολίτης, Σ. Ρετάλης, Δ. Σάμψων, Ν. Φαχαντίδης, Α. Χαλκίδης (Επιμ.),

Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, 10-12

Μαΐου 2013. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς. Ανακτήθηκε 27 Οκτωβρίου, 2014, από http://www.

etpe.eu/custom/pdf/etpe2012.pdf

Creswell, J. W. (2011). Η έρευνα στην εκπαίδευση: Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της ποσοτικής και

ποιοτικής έρευνας (Επιμέλεια Χαράλαμπος Τζορμπατζούδης). Αθήνα: Ίων.

Δόκου, Μ. (2012). Οι Φραγμοί της Προσωπικότητας των Εκπαιδευτικών ως Εμπόδιο για την Ενσωμάτωση των

ΤΠΕ στα Νέα Προγράμματα Σπουδών του «Νέου Σχολείου». 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Διδακτική της

Πληροφορικής, 20-22 Απριλίου 2012. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα. Ανακτήθηκε 27

Οκτωβρίου, 2014, από http://www.etpe.eu/custom/pdf/etpe1864.pdf

Καλογιαννάκης, Μ., Παπαδάκης, Στ. (2007). Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθ-

μιας εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Στο Γ. Καψάλης, Α.

Κατσίκης (Επιμ.), Συνέδριο Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και οι Προκλήσεις της Εποχής μας, 17-20

Μαΐου 2007 (σσ. 472-481). Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα. Ανακτήθηκε 27 Οκτωβρίου, 2014, από

http://web-server.math.uoc.gr:1080/Members/mkalogian/Arthro_Kalogiannakis_Papadakis.pdf

Κομίνης, Γ. (2010). Σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση. Τα σημαντικότερα ζητήματα.

Ανακτήθηκε 6 Ιανουαρίου, 2014, από http://blogs.sch.gr/gikominis/files/2013/06/2013-gia-xrisi-TPE.pdf

Μπαγάκης, Γ. (Επιμέλεια) (2011). Θεσμοθετημένες και νέες μορφές επιμόρφωσης: προς αναζήτηση συνέργειας

και καλών πρακτικών. Αθήνα: Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.). Ανακτήθηκε 27

Οκτωβρίου, 2014, από http://www.oepek.gr/pdfs/Vivlio_kales_praktikes.pdf

Μητσιοπούλου, Ο., Βεκύρη, Ι. (2011). Ατομικοί και Σχολικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση των ΤΠΕ

στη διδασκαλία από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Ένταξη

και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, 28-30 Απριλίου 2011. Πανεπιστήμιο Πατρών, Πά-

τρα. Ανακτήθηκε 27 Οκτωβρίου, 2014, από http://www.etpe.eu/custom/pdf/etpe1734.pdf

Κουτσιλέου-Hellenic Academic Libraries Journal 1 (2015) 68–81

Ντίλιου Ε., Κουτούζης Μ. (2011). Εισαγωγή και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στα Ολιγοθέσια Σχολεία: Επιμόρφω-

ση, Λήψη Αποφάσεων και Περιορισμοί στους Συλλόγους των Ολιγοθέσιων Δημοτικών του νομού

Ευβοίας. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής, Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ο ρόλος του καθηγητή Πληροφορικής στο νέο σχολείο, 1-3 Απριλίου 2011.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα. Ανακτήθηκε 27 Οκτωβρίου, 2014, από http://pdkap.sch.gr/2011/

praktika2011/ergasies/14.pdf

Πλεύρης, Γ. (2007). Γλωσσικά μαθήματα, διδακτική πράξη και ΤΠΕ. Φιλόλογοι μετεξεταστέοι στις ΤΠΕ.

ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο, Γλώσσα, Σκέψη και Πράξη στην Εκπαίδευση, 19-21 Οκτωβρίου 2007. Ιω-

άννινα. Ανακτήθηκε 6 Ιανουαρίου, 2014, από http://ipeir.pde.sch.gr/educonf/2/11NeesTehnologies/

plevris/plevris.pdf

Robson, C. (2007). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου: Ένα μέσον για κοινωνικούς επιστήμονες και επαγγελμα-

τίες ερευνητές (2η έκδ.) (Επιμέλεια Καίτη Μιχαλοπούλου). Αθήνα: Gutenberg.

Σέργης Σ., & Κουτρομάνος Γ. (2013). Η επίδραση της επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοι-

νωνιών για τους εκπαιδευτικούς. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 6(1-2), 67-84.

Ανακτήθηκε 14 Μαΐου, 2014, από http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete/article/view/157
##submission.copyrightStatement##