ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση του δικτυακού τόπου που φιλοξενεί τα τεύχη του  ηλεκτρονικού περιοδικού “HEAL Journal” (εφεξής δικτυακού τόπου) και, σε περίπτωση διαφωνίας, να απόσχει. Σε αντίθετη περίπτωση, τεκμαίρεται ότι τους/την αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του.
 2. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (εφεξής Σ.Ε.Α.Β.) δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης ή την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, αναρτώντας σχετική ενημέρωση στον παρόντα δικτυακό τόπο, οι δε  επισκέπτες/χρήστες οφείλουν, κάθε φορά που εισέρχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο να παρακολουθούν τις σχετικές ενημερώσεις και, εφόσον εξακολουθούν την επίσκεψη/χρήση, εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Ο επισκέπτης/χρήστης που επιθυμεί να εγγραφεί συνδρομητής του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλει: α) να διατηρεί ασφαλείς τις πληροφορίες πρόσβασής του, β) να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία σε όλα τα πεδία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά κατά την εγγραφή του στον παρόντα ιστότοπο και γ) να επικαιροποιεί τα ανωτέρω στοιχεία.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την επιλογή και τη μη αποκάλυψη σε τρίτους των προσωπικών του κωδικών, όνομα χρήστη (username) και κωδικό (password) που χρησιμοποιεί ύστερα από την καταχώριση των στοιχείων του. Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση τυχόν κλοπής, απώλειας ή με οποιονδήποτε τρόπο αποκάλυψης του ονόματος χρήστη και του κωδικού του.

Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και ιδίως τη σχετική με την πνευματική ιδιοκτησία, την προστασία προσωπικών δεδομένων και τις τηλεπικοινωνίες, νομοθεσία και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτού και σε σχέση με αυτόν. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψής και χρήσης του δικτυακού τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών που αντίκεινται στη NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών ΙΝΤΕRΝΕΤ). Σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης/Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή της ισχύουσας νομοθεσίας ο Σ.Ε.Α.Β. δύναται να παύσει προσωρινά ή οριστικά την πρόσβαση του παραβάτη χρήστη ή/και να αποσύρει το πνευματικό του δημιούργημα. Τέλος, σε περίπτωση που ασκηθεί ένδικο βοήθημα ή μέσο συνεπεία οποιασδήποτε μορφής παράβασης του επισκέπτη/χρήστη, ο ίδιος αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να καταβάλει στο Σ.Ε.Α.Β. οποιαδήποτε αποζημίωση, χρηματική ικανοποίηση ή όποια άλλη δαπάνη υποχρεωθεί να καταβάλει σε τρίτο ζημιωθέντα,  νομιμοτόκως από την ημερομηνία καταβολής αυτής  στο δικαιούχο έως την εξόφληση.

 

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η βάση δεδομένων “HEAL Journal” αποτελεί μια συλλογή έργων αποκλειστικός δικαιούχος της οποίας είναι ο Σ.Ε.Α.Β. και η οποία ως πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα προστατεύεται από το ν. 2121/1993 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συγγενικών δικαιωμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την Οδηγία 96/9/ΕΚ «σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων». Το ως άνω δικαίωμα αφορά μόνο τη βάση και όχι το περιεχόμενό της, ως εκ τούτου δε θίγει το δικαίωμα του κάθε δημιουργού στο έργο του.

Κάθε έργο λόγου, τέχνης ή επιστήμης που περιλαμβάνεται στη βάση δεδομένων “HEAL Journal” αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα, κι ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συγγενικών δικαιωμάτων» και το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο. Τα εν λόγω έργα διατίθενται από τους δημιουργούς τους στους χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου καταρχήν με τους όρους της ελληνοποιημένης άδειας ανοικτού περιεχομένου Creative Commons έκδοση 3.0 (Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Παρόμοια Διανομή v. 3.0), όπως καθορίζονται στο σχετικό σύνδεσμο (http://www.creativecommons.gr/?page_id=116). Κατά δεύτερον με κάθε άλλη άδεια Creative Commons έκδοση 3.0 ή μεταγενέστερη, που θα επιλέξει ο δημιουργός. Για λοιπές χρήσεις, απαιτείται άδεια του συγγραφέα.

 Εφευρέσεις, βιομηχανικά σχέδια ή υποδείγματα, εμπορικά σήματα και άλλου είδους διακριτικά γνωρίσματα που τυχόν περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο ανήκουν στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κτήτορες των σχετικών δικαιωμάτων ή έχουν κατοχυρώσει σχετικό δικαίωμα στον ΟΒΙ, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική ιδιοκτησία.

 

ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Κάθε χρήστης που δημοσιεύει ορισμένο ψηφιακό υλικό δηλώνει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα πως: α) Συμφωνεί να παραχωρήσει στο Σ.Ε.Α.Β. τη μη αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης προκειμένου να αναπαράξει, παρουσιάσει στο κοινό και διανείμει το υλικό αυτό στον παρόντα δικτυακό τόπο και στο πλαίσιο των σκοπών του, β) Εγγυάται ότι το παρεχόμενο ψηφιακό υλικό είναι ελεύθερο από πνευματικά δικαιώματα τρίτων, δεν περιέχει άσεμνο, παράνομο, δυσφημηστικό ή αντίθετο στα χρηστά ήθη περιεχόμενο και γ) Έχει όλες τις αναγκαίες άδειες για να είναι σύννομη η άσκηση κάθε δικαιώματος που παραχωρεί στο Σ.Ε.Α.Β. Σε αντίθετη περίπτωση ο Σ.Ε.Α.Β. δύναται να αποσύρει το παρεχόμενο από το χρήστη υλικό από τη βάση δεδομένων του.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Α.Β.-ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Σ.Ε.Α.Β καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου να παρέχεται με τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση ο  Σ.Ε.Α.Β. δε φέρει  ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για τυχόν (θετική ή αποθετική) ζημία του χρήστη από τη χρήση των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου, στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, ο Σ.Ε.Α.Β. δεν εγγυάται ότι ανά πάσα στιγμή οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα ή άλλα παρόμοια προβλήματα. Ομοίως ο Σ.Ε.Α.Β. δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

 

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ (links) 

Ο Σ.Ε.Α.Β. παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links) σε δικτυακούς τόπους (web-sites) τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που αναγράφονται σε καθένα από αυτούς. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον Σ.Ε.Α.Β., ο οποίος δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, την ποιότητα των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών ή προϊόντων, ούτε για την πολιτική απορρήτου και ασφαλείας που υιοθετούν. Επίσης, ο Σ.Ε.Α.Β. δεν ευθύνεται για την ακώλυτη, άνευ λαθών και αμόλυντη από "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά, λειτουργία των δικτυακών τόπων τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων του, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΡΟΠΩΝ– ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Κανένα μέρος του παρεχομένου στους επισκέπτες/χρήστες περιεχομένου του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των επισκεπτών/χρηστών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειομένης οιασδήποτε ευθύνης του Σ.Ε.Α.Β.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 1. Η εγγραφή στο δικτυακό τόπο είναι προαιρετική. Πριν από την εγγραφή του ο χρήστης του δικτυακού τόπου οφείλει να διαβάσει το παρόν κείμενο προκειμένου να ενημερωθεί για την ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασίας, το σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων και τα δικαιώματα που προβλέπει υπέρ αυτού ο ν. 2471/1997 «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Με την εγγραφή του ο χρήστης συγκατατίθεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν. Προσωπικά δεδομένα είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται από το Σ.Ε.Α.Β. (εφεξής υπεύθυνο επεξεργασίας) είναι τα ακόλουθα:
 • Ονοματεπώνυμο
 • Ηλεκτρονική Διεύθυνση
 1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και εν γένει επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά δεδομένα με σκοπό α) να αποστέλλει ηλεκτρονικά ενημερωτικό υλικό, β) να επικοινωνεί με τους χρήστες του δικτυακού τόπου προκειμένου να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του και να απαντά στα ερωτήματα τους και γ) να έλθει σε επαφή με το χρήστη προτού αποσύρει το Έργο του ή διακόψει την πρόσβαση του στο δικτυακό τόπο για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.
  1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
  2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δε θα ανακοινώνει/διαβιβάζει τα προσωπικά στοιχεία των εγγεγραμμένων χρηστών του δικτυακού τόπου σε τρίτο/ους, άνευ συγκαταθέσεώς του(ς), εκτός εάν τούτο υπαγορεύεται από το Νόμο ή/και τις Αρμόδιες Αρχές. Στην περίπτωση αυτή ο εγγεγραμμένος χρήστης ενημερώνεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3, πριν από την ανακοίνωση/διαβίβαση σε τρίτο/ους.
  3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι εγγεγραμμένοι χρήστες για λόγους στατιστικούς και για λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του δικτυακού τόπου.
  4. Ο εγγεγραμμένος χρήστης αποδέχεται ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δε φέρει καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται στα αρχεία του αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης επεξεργασίας επιφέρουσας περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη στα υποκείμενά τους, ή λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο του υπεύθυνου επεξεργασίας και των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί (από αυτόν) για την επεξεργασία των δεδομένων.
  5. Ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 2472/1997, να γνωρίζει εάν τα προσωπικά του δεδομένα αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 ν. 2472/1997, να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν.
  6. Ο εγγεγραμμένος χρήστης, προκειμένου να ασκήσει τα προβλεπόμενα στα άρθρα 12 και 13 του ν. 2472/1997 δικαιώματα, μπορεί να απευθύνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dkouis@gmail.com  και στο τηλέφωνο +30-2107724487

 

ΔΙΕΠΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από τις διατάξεις του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και ερμηνεύονται βάσει των γενικών ρητρών του Α.Κ. (αρ.  200, 281, 288), ήτοι των κανόνων της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής του παρόντος υπάγονται στην αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων των Αθηνών.

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους Όρους Χρήσης κριθεί από αρμόδιο Δικαστήριο ως άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός, αυτός ο όρος θα θεωρείται ότι έχει διαγραφεί, ενώ οι υπόλοιποι όροι δε θα πάσχουν ακυρότητας συνεπεία αυτού του γεγονότος. Η ενδεχόμενη αδράνεια του Σ.Ε.Α.Β. να επιβάλει συμμόρφωση με τους παρόντες όρους δε θα εκλαμβάνεται ως παραίτηση από τους όρους αυτούς.